עדכונים אוגוסט 2014

 

הסבר מפורט על החוק החדש להגדלת הסיוע לניצולי השואה- יוני 2014

 

במסמך זה רוכזו כל העדכונים וההטבות במסגרת החוק החדש של הגדלת תקציב הסיוע לניצולי השואה. מסמך זה מפורסם  באדיבות עמותת  אביב לניצולי השואה

אשר ערכו וריכזו את העדכונים, ואנחנו מציגים אותם כאן באישור שלהם ולטובת הכלל.

AvivLogo5

 

מענק שנתי בסך 3,600 ₪ ממשרד האוצר לניצולי שואה זכאים

 

מי זכאי?
ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל, אשר היה זכאי לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אילו עלה לישראל עד 1.10.53, או שנמנע ממנו לקבל תגמולים בשל זכות שהיתה לו בעבר לתבוע את גרמניה, ובנוסףאיננו מקבל קצבה כלשהי – מקרן סעיף 2, ממשרד האוצר או קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים העולה על 1,000 ₪.

מהו גובה המענק?
מדובר במענק בסך 3,600 ₪ אשר משולם על ידי משרד האוצר מידי שנה ישירות לחשבון הבנק.

האם המענק תלוי בגובה ההכנסה של הניצול?
המענק אינו תלוי בגובה ההכנסה של ניצול השואה!

האם יש צורך בהגשת בקשה?

חלק מניצולי השואה יקבלו את המענק לשנת 2014 באופן אוטומטי. ניצולים אלו יקבלו, בעתיד הקרוב, מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה ובו טופס והסבר על הנדרש מהם לצורך קבלת המענק החל מ-2015.
עם זאת, יהיו ניצולים שלא יקבלו מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ולפיכך כדאי למלא את טופס הבקשה למענק שנתי בהקדם כדי לקבל את המענק לשנת 2014 ואילך.

לבירור אם עליכם להגיש בקשה על מנת לקבל הטבה זו לשנת 2014 ולקבלת טופס הבקשה יש להתקשר אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר במספר טלפון: 03-5682651.

( יש לצרף צילום ת.ז לבקשה. במידה ויש לניצול אישור על קבלת הפיצוי החד פעמי, מומלץ לצרפו לבקשה. מי שאין לו אישור על קבלת פיצוי חד פעמי בעבר, שיגיש את הבקשה ללא האישור )

מתן פטור מתשלום על התרופות שבסל הבריאות

מי זכאי?
כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד פעמי, בקשר עם נרדפותו על ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, מגרמניה או מדינת חוץ אחרת, או מועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה יקבל פטור מלא מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות שבסל הבריאות. זאת, ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.

ממתי?
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי על  ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לידי הקופה.

האם יש צורך בהגשת בקשה?
ככלל אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לפטור מתשלום על תרופות, שכן הגשת בקשה למענק שנתי, עליה פורט קודם לכן, כוללת גם בקשה לקבלת פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות.

כמו כן, מי שכבר קיבל הודעה ממשרד האוצר על זכאותו להנחה בתרופות שבסל הבריאות אינו נדרש להגיש בקשה לקבלת בקשה לפטור זה.

אולם במקרים בהם ניצול שואה עומד בתנאי הזכאות לקבלת פטור מתרופות אולם אינו מקבל פטור זה ואינו זכאי למענק שנתי- יש למלא את טופס בקשה לקבלת פטור תרופות ממשרד האוצר.

לבירור אם עליכם להגיש בקשה על מנת לקבל הטבה זו ולקבלת טופס הבקשה יש להתקשר אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר במספר טלפון: 03-5682651.

 העלאת גובה תגמול המינימום המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים

 התגמול העיקרי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים לא יפחת מסכום של 2,200 ₪, החל מהתגמול בעד חודש יוני 2014. יתר המדרגות נשארות אותו דבר.

 

השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1.10.53

התיקון לחוק משווה את זכויותיהם של מי שמקבל קצבה כיוצא מחנות וגטאות או קצבה מקרן
סעיף 2 של ועידת התביעות לזכויותיהם של ניצולי השואה המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

מי שמוכר כיום במסגרת חוק הטבות לניצולי שואה, ומקבל קצבה ממשרד האוצר מתוקף היותו יוצא מחנות וגטאות או קצבה אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כאילו היה מוכר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בשיעור של 25% נכות, ללא צורך בהגשת בקשה. כאמור, גובה הקצבה לא יפחת מסכום של 2,200 ₪, החל מתגמול בעד חודש יוני.

 שימו לב: למקבלי קצבה אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2, תינתן השלמה חודשית ממשרד האוצר. ההשלמה היא עד לגובה הקצבה שהיתה משולמת להם אילו קיבלו תשלום מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים.

בעבור חודש אפריל ומאי 2014 תינתן השלמה עד לסכום של 1,825 ₪, ומחודש יוני ואילך- עד לסכום של לפחות 2,200 ₪. תגמולים אלו ישולמו לא יאוחר מיום 1.8.2014 ישירות לחשבון הבנק.

ניצולי השואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות יקבלו מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה, המפרט את ההטבות הנוספות המגיעות להם.

מומלץ מאד להגיש בקשה להחמרה ובקשה להכרה במחלות נוספות על מנת לבחון זכאות לתוספת באחוזי נכות העשויה לגדיל את הקצבה החודשית!
כמו כן מומלץ לבדוק זכאות לקבלת לתגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה אשר עשויה אף היא להגדיל את סכום הקצבה בצורה משמעותית!

גמלת סיעוד

במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה תוקן גם חוק הביטוח הלאומי. החל מיום 1.7.14 הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח יותר בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד ולצורך חישוב סכום גמלת הסיעוד.
ניצול שואה המקבל גמלת סיעוד מופחתת בשל קבלת קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – הביטוח הלאומי יחשב מחדש את הזכאות לגמלה בהתאם לתיקון בחוק ועל פי המידע הקיים אצלו. הודעה על שיעור הגמלה החדש תישלח למבוטחים.
ניצול שואה שהביטוח הלאומי דחה את תביעתו לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, והוא מקבל קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – עשוי להיות זכאי עתה לגמלת סיעוד, במידה והוא עונה גם על שאר התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. יש להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי, בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה ההכנסות.

שימו לב– מי שיוכר במקסימום שעות סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי (16 או 18 שעות שבועיות) יהיה גם זכאי ל-9 שעות סיעוד חינם מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה.

 

 תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה

 

יש להבחין בין שתי קבוצות של בני  זוג:

בן/בת זוג של ניצול שואה שנפטר ואשר היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים למשך 36 חודשים לאחר מועד פטירת הניצול (כולל ידוע/ה בציבור), יהיה זכאי, לאחר תום 36 החודשים לקצבה בסך 2,000 ₪ לחודש לפחות, למשך כל ימי חייו. הוראה זו תחול על בני זוג של ניצולים שנפטרו מיום 1.6.2011 ואילך.

בן/בת זוג של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ונפטר לאחר 1.6.2014 יקבל במשך 36 חודשים את הקצבה אותה קיבל הניצול ערב פטירתו ולאחר תום 36 חודש יקבל קצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לפחות, למשך כל ימי חייו. מועד הפטירה שקובע את הזכאות להמשך קבלת התגמול לבן/בת הזוג לקבוצת ניצולים הנ"ל הינו ה-1.6.2014. אם נפטר לפני מועד זה לא תהיה זכאות להמשיך לקבל את הקצבה.

בכל מקרה, סכום התגמול המשולם לבן זוג של ניצול שואה שנפטר, החל מחודש יוני 2014, לא יפחת מסכום של 2,000 ₪ ובמידה וניצול השואה היה מוכר כזכאי לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה- הסכום המשולם לבן/בת זוג עשוי גם להיות גבוה בהרבה, בכפוף למבחן הכנסה

 

ניצול שואה שקיבל הבטחת הכנסה

 

ניצול שואה שקיבל קצבה לפי קרן סעיף 2 או יוצאי מחנות וגטאות, וששולמה לו גמלת הבטחת הכנסה לפני יום 1 ביוני 2014, יראו כאילו מתקיימים בו התנאים להכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה (בעבר "נזקק"), ללא צורך בהגשת בקשה/

מועד זכאותו לתגמול כאמור, יצוין בהודעה שתישלח לו ולא יאוחר מסוף שנת 2014, כאשר ממועד זה יהיה זכאי לתגמול כאמור במקום גמלת הבטחת הכנסה ששולמה לו, אך הוא יוסיף לקבל את ההטבות הנלוות שניתנו לו כמקבל גמלת הבטחת הכנסה.

משכך, ניצול שואה אשר קיבל הבטחת הכנסה וקצבה מקרן סעיף 2 או קצבת יוצאי מחנות וגטאות יעבור אוטומטית לסטטוס של נזקק, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת.גם זכויות של הבטחת הכנסה, אשר ניתנו לניצולי שואה זכאים, יישמרו לו.
מומלץ מאד במקרה זה להגיש בקשה להחמרה להכרה במחלות נוספות- על מנת לנסות לזכות בתוספת אחוזי נכות אשר עשויה להקנות תוספת משמעותית בקצבה החודשית!

 

מענק שנתי למקבלי תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה

מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אשר מוכרים בקבלת תגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר "נזקק"/"נצרך"), כולל אלו שיוגדרו כך בקרוב וכיום מקבלים קרן סע' 2 / קצבה ליוצאי מחנות וגטאות והבטחת הכנסה מביטוח לאומי כמוסבר לעיל, יקבלו מענק שנתי אוטומטי בסך 2000 ₪ ישירות לחשבון הבנק שלהם.
המענק ישולם עד ליום 10 בפברואר של כל שנה. בשנת 2014 ישולם עם תחילת החוק.

בקשות חדשות לוועדה רפואית

ניתן להגיש בקשות לקיום ועדת רפואית בתום חצי שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות, או במועד מוקדם יותר אם אירעו נסיבות חדשות, הנתמכות במסמכים רפואיים, שיש בהן כדי להשפיע על דרגת הנכות.

 

הארכת מועדים להגשת עררים וערעורים

נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים יוכלו להגיש עררים / ערעורים על החלטות הוועדה רפואית, הוועדה הרפואית העליונה, החלטות הרשות המוסמכת והחלטות ועדת העררים בתוך 60 ימים, כאשר לוועדת העררים סמכות להאריך מועד זה ב-30 ימים נוספים. 

 

 

כפל מענקים

 בוטלה ההוראה שאסרה על כפל מענקים: לפי חוק ההטבות ולפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 או לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, כך שניתן לקבל את שני המענקים גם יחד.

 

טיפול נפשי לניצולים אשר אינם מקבלים קצבה חודשית

כל ניצולי השואה שיהיו זכאים למענק שנתי בסך 3,600 ₪, אשר נזכר לעיל, יהיו זכאים גם לקבלת טיפול נפשי בקשר עם נרדפותם, עפ"י אותם ההסדרים המופעלים כיום ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה בקשר עם ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

 

תגבור שירותי רווחה

תינתן תוספת תקציבית ניכרת לתגבור שירותי הרווחה לניצולי שואה.

 

 

לשאלות והסברים נוספים ניתן להתקשר למספר הטלפון של העמותה :
072-2424404 או בדואר אלקטרוני : info@avivshoa.co.il

ומומחי הזכויות שלנו יסייעו לך ללא תשלום או תמורה