תקנון העמותה

 

                                                        תקנון העמותה

 

 

מטרות ותקנון

נוסח משולב

 

 • הנוסח המקורי אושר ע"י האסיפה הכללית ב 1998 וע"י רשם העמותות ב- 13.5.1998
 • עדכונים שונים אושרו על ידי אסיפות כלליות מאז.
 • נוסח משולב זה, הכולל תיקונים ביוזמת העמותה או דרישת רשם העמותות,
  אושר ע"י האסיפה הכללית ב-22.12.2010.

 

הרקע: העמותה יש – ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל (ע"ר) (להלן העמותה) הוקמה במטרה להשיג זכויות ופיצוי הולם לילדים ששרדו את השואה, במחנות המוות, בגטאות ובמסתור ובחלקם הגדול גם התייתמו. בשנות ילדותם חוו את זוועות השואה ועקב כך נפגעו ביתר שאת פיזית ונפשית. הסתבר שבזמנו, עקב היותם ילדים, לא ייצגו אותם הגורמים, אשר ניהלו את המו"מ לפיצויים עם הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.

 • מטרות על
 1. העמותה תפעל להשגת פיצוי הולם עבור ילדי השואה על ילדותם העשוקה. פיצוי זה יהיה לא פחות מן הפיצוי, אשר הרפובליקה הפדראלית של גרמניה שילמה לבניהם של מי ששירתו את גרמניה הנאצית ונהרגו תוך שירותם.

 

 1. העמותה תפעל להשגת זכויות ופיצוי הולם לילדים ניצולי שואה בגין סבלם הקשה במחנות המוות, בגטאות, במסתור, בבריחה ובחלקם הגדול גם בגין יתמותם.
 2. העמותה תאבק למען הילדים והיתומים ניצולי השואה החיים בישראל ומחוצה לה ותנקוט בצעדים משפטיים, ארגוניים, ציבוריים ואחרים כנדרש, על מנת שיזכו לחיים הוגנים של כבוד למשך שארית חייהם.
 3. העמותה תפעל ו/או תשתף פעולה עם הארגונים השונים להשגת זכויות לניצולי שואה במובן הרחב ביותר.
 4. העמותה תפעל באמצעים שונים להנחלת מורשת השואה לדורות הבאים ולהנצחת זכרם של הנספים למען יזכרו ולא יאפשרו את הישנות השואה לעולם.

 

 • יעדים

 

לצורך ביצוע מטרות העל, העמותה תפעל על פי היעדים הבאים:

 

 1. יעדים למטרת על 1:

1.א. העמותה דורשת את הארכת מועדי הגשת התביעות של ילדים ויתומים ניצולי השואה לרפובליקה  הפדראלית של גרמניה על מנת להביא את הצדק למימושו.
1.ב. העמותה תמנה ועדה לבדיקת הגורמים שהשפיעו על הילדים מבחינה פיזית ונפשית ותתבע את דרישותיהם הכלכליות וזכויותיהם המשפטיות.

 

1.ג. העמותה וגורמים נוספים ייאבקו על תנאים ופיצוי הולם והגשתם יחד עם גורמים אחרים המייצגים את הניצולים במהירות האפשרית, על מנת לכלול את המספר המרבי של הילדים הניצולים.

 

 1. יעדים למטרת על 2:

2.א. העמותה תפעל לחקיקת חוק ניצולי השואה וכן לתיקון חוק נכי רדיפות הנאצים וחוקים נגזרים, תוך שימת דגש על ההתייחסות לילדים ויתומים ניצולי השואה. כמו כן תפעל העמותה להבטחת זכויות לניצולי השואה והגדלתן עקב תנאים פיזיים ואחרים שלא עוגנו בחוקים אלה.
2.ב. עמותה תעמוד על זכותם של הילדים ניצולי השואה שלא נכללו בחוקים, בתקנות ובקריטריונים השונים, ולא קיבלו עד היום שום פיצוי על סבלם בתקופת השואה, ותאבק על מנת לא להזניח ללא הצדקה קבוצת ילדים ניצולים.

 

 1. יעדים למטרת על 3:
  3.א. עמותה תשאף לכך, שהטיפול בתחום הכלכלי, הרפואי, הנפשי והכספי של כל הגופים המטפלים בניצולי השואה ושתפקידם לדאוג לאיכות חייהם של הניצולים, יהיה בידי ניצולי שואה עצמם.

 

3.ב. עמותה תפעל להעמקת פעילות הממסד והארגונים לטובת הניצולים והכרתם כאוכלוסיה בסיכון.
3.ג. עמותה תיאבק באמצעות כל הכלים שברשותה, לממש לאלתר את הזכויות ואת התנאים שהושגו, לא משוא פנים, דחייה ועיכוב, על מנת לאפשר למספר המרבי של ניצולים לממש את זכויותיהם בעודם בין החיים.

 

 1. יעדים למטרת על 4:

4.א. עמותה תפעל לשיתוף נציגיה בארגונים הרלוונטיים העוסקים בשואה, באופן יחסי לחלקם של ילדי שואה באוכלוסיית הניצולים.
4.ב. עמותה תפעל לאיתור וייזום שיתוף פעולה עם ארגוני ילדים ניצולי השואה ברחבי העולם.

 

 1. יעדים למטרת על 5:

5.א. עמותה תפעל להעמקת המודעות לחלקם של הילדים בשואה ובגבורה, תוך שימת דגש על הנחלת ורשת השואה לדורות הבאים, על מנת להפיק לקחיה.
5.ב. עמותה תפעל להעמקת המודעות לחשיבות הנצחת נספי השואה, למען יזכור העם וימנע הישנות שואה לעולם.

 

 

 • תקנון


סימן א': חברות

 1. קבלת חברים
  • העמותה תקבל לשורותיה כל אדם בגיר ובמיוחד כל מי שהיו ילדים בשואה וחיים כיום בישראל, דור שני לניצולי השואה ואוהדים התומכים במטרותיה.
  • מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  • אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש בקשה לוועד העמותה בכתב על ידי מילוי טופס ההצטרפות, בה יצוין: שם, מען, מספר זהות והבעת רצונו להתקבל לעמותה תוך התחייבות לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית של העמותה.

 

 • החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
 • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ועד המחוז/הסניף. סירב ועד המחוז/הסניף לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב בפני ועד העמותה וועד העמותה יכריע בבקשה לאחר ששמע את המבקש ואת נימוקי ועד המחוז/סניף. החלטת ועד העמותה תהא סופית.
 1. זכויות וחובות של חבר
  • חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  • חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הכול בכפוף לאמור בסעיף 10 המתייחס ל-"אסיפת נציגים".
  • חבר העמותה ששילם דמי חבר לאותה שנה זכאי להיבחר לוועד מחוז/סניף, לועדת הביקורת, או לתפקיד אחר במסגרת העמותה, למעט ישירות לוועד העמותה.
  • חבר העמותה זכאי להיבחר לוועד העמותה רק אם הוא נבחר קודם לכן ליושב ראש מחוז/סניף, או מונה לתפקיד יושב ראש ועדה בעמותה וכל עוד הוא מכהן בתפקיד זה.
  • ועד העמותה, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. ועד העמותה יהיה רשאי להחליט על הפחתת תשלום דמי החבר, במקרים חריגים.
  • מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן 2.ג לעיל זכאות יתר חברי העמותה להשתתף בהצבעות לתפקידים לפי סעיפים קטנים 2.ב – ד מותנית בתשלום דמי חבר עד 45 יום לפני האסיפה הכללית.


 1. פקיעת חברות
  • החברות בעמותה פוקעת:
   • במות החבר.
   • בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן שלושים יום מראש למחוז/סניף, שיעביר אותה לוועד העמותה.
   • בהוצאתו מן העמותה.
   • אם יוכרז פסול דין.
  • האסיפה הכללית רשאית, לפי המלצת ועד העמותה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
   • החבר לא קיים הוראה של התקנון ו/או החלטה של האסיפה הכללית ו/או של וועד העמותה.
   • החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
   • החבר לא שילם דמי חבר במשך שלוש שנים רצופות מבלי שקיבל רשות לכך מוועד העמותה וקיבל התראה בכתב.
   • החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.
  • לא יציע ועד העמותה לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו ולא יציע מן הטעמים האמורים בסעיף קטן 3.ב סעיפים משניים (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 2. מעונו של חבר ומתן הודעות לחבר
  • הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים.
  • לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 

סימן ב': האסיפה הכללית

 1. זמן ומקום
  קיומה ומיקומה של אסיפה כללית רגילה יקבעו על ידי ועד העמותה. המועד לאסיפה הכללית יקבע לא יאוחר מ – 60 יום לפני קיום האסיפה הכללית.
 2. הזמנה
  אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תכונס על ידי ועד העמותה. תישלח הודעה בכתב בציון יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה, לפחות עשרה ימים מראש. יחד עם סדר היום ישלחו דו"ח כספי, דו"ח מילולי, דו"ח ועדת ביקורת, קורות חיים של מועמדים לתפקידים השונים המעמידים את עצמם לבחירה ותקנון העמותה במידה ויוצע לאסיפה הכללית להצביע על שינויים בו.
 3. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
  • אסיפה כללית רגילה תשמע לא פחות מאחת לשנה דינים וחשבונות על פעולות ועד העמותה ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה ועד העמותה ותחליט על אישורם. האסיפה הכללית תבחר את יושב ראש העמותה ושני סגנים.
   בנוסף האסיפה הכללית תאשר את יושבי ראש המחוזות/הסניפים כחברי ועד העמותה וזאת בכפוף לאמור בסעיף 11 סעיפים קטנים ג' ו-ד' להלן, תבחר את ועדת הביקורת, תבחר את רואה החשבון ותבחר יועץ משפטי.

 

 • אסיפה כללית לא תדון בעניין שאינו כלול בסדר יומה. ביקשו מוועד העמותה בכתב לפחות 25% מן הזכאים להשתתף באסיפה הכללית, ולא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד האסיפה, לכלול נושא בסדר היום, חייב ועד העמותה לעשות כן.
  במידה ואסיפה כללית תידחה מכל סיבה שהיא יחולו הכללים הבאים:

  • מועמדות שהוגשה בעינה עומדת אלא אם הודיע המועמד בכתב על משיכת מועמדותו.
  • מועמדות חדשה יכולה להיות מוגשת עד 10 ימים לפני המועד החדש לאסיפה הכללית.
  • על הגשת בקשה לנושא חדש בסדר היום לאסיפה הכללית הנדחית יחול האמור ברישא של סעיף קטן זה.
 • ועד העמותה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה הזכאים להשתתף באסיפה הכללית.
 • לא כינס ועד העמותה את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן ג', רשאים הדורשים לכנסהּ בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות הכלליות בידי ועד העמותה.
 • כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן ד', תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים.
 • לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי רשם העמותות לכנסהּ או למנות אדם שיכנס אותה.
 1. מנין
  • אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 25% ממספר הזכאים להשתתף באסיפה הכללית. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים במהלכה.
  • לא נתכנס המניין האמור בשעה הנקובה בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בחצי שעה. לאחר חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

 1. אופן ניהול האסיפה הכללית
  • האסיפה הכללית תיפתח על ידי יושב ראש העמותה המכהן.
  • האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, מזכיר לאסיפה ויושב ראש לאסיפה. אין מניעה שיושב ראש העמותה המכהן ייבחר כיושב ראש האסיפה.
  • באסיפה כללית יהיה לכל משתתף קול אחד. ההצבעה תהיה אישית ותתנהל בהרמת יד, אלא אם ביקשו רוב הנוכחים הצבעה חשאית.
  • אישור יושבי ראש של מחוזות/סניפים כחברים בוועד העמותה ייעשה לכל יושב ראש בנפרד. במידה ויושב ראש מחוז/סניף לא יאושר על ידי האסיפה הכללית של העמותה, על מחוז/סניף זה לערוך אסיפה כללית לבחירת יושב ראש חדש אחר תוך 60 יום מתאריך האסיפה הכללית של העמותה ויושב הראש הנבחר יהיה חבר בוועד העמותה לכל דבר ועניין.

 

 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אלא אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. לא הכריע, ניתן לחזור על ההצבעה. אם הקולות שוב שקולים – ההצעה לא התקבלה.
  בכל הצבעה יירשמו הנושא ומספר הקולות בעד, נגד ונמנעים.
 • מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש ומזכיר האסיפה.
 1. אסיפת נציגים (להלן – המועצה)
  • עלה על 200 מספר חברי העמותה ששילמו דמי חבר לשנה שקדמה לאסיפה הכללית, תקוים האסיפה הכללית באותה שנה בדרך של כינוס נציגים. מספר הנציגים שישתתפו באסיפה הכללית לא יעלה על 100.
  • מספר הנציגים שמחוז/סניף זכאי לשגר לאסיפה הכללית ייקבע ע"י ועד העמותה – לא יאוחר מ-45 יום לפני כינוס האסיפה – על פי היחס שבין מספר החברים במחוז/סניף ששילמו דמי חבר לשנה שקדמה לאסיפה הכללית, לבין מספר כלל חברי העמותה ששילמו דמי חבר כאמור. הנציגים ייקבעו מבין חברי המחוז/הסניף וייבחרו על ידי האסיפה הכללית של המחוז/הסניף.

 

 • בחישוב מספר הנציגים שמחוז/סניף זכאי לשגר לאסיפה הכללית, יתחשבו בכל החברים במחוז/סניף ששילמו דמי חבר לשנה שקדמה לאסיפה הכללית, גם אם שילמו את חובם בשנה הנוכחית עד 45 יום לפני האסיפה הכללית, ובלבד שהיו רשומים בפנקס החברים ביום האחרון של השנה שקדמה לאסיפה הכללית.

 

סימן ג': ועד העמותה

 

 • מספר החברים
  • יושב ראש העמותה יכהן כיושב ראש ועד העמותה.
  • בנוסף ליושב ראש העמותה יהיו חברים בוועד העמותה סגני יושב הראש, מזכ"ל העמותה, יושבי ראש של המחוזות/הסניפים בעמותה, גזבר העמותה, יושבי ראש של ועדות שימונו על ידי ועד העמותה.

 

 • יושבי ראש של המחוזות/הסניפים יאושרו על ידי האסיפה הכללית כחברי ועד העמותה (סעיף 9 סעיף קטן ה).
 • במידה ומספר חברי ועד העמותה יעלה על 20, רשאי ועד העמותה לארגן את הסניפים במחוזות ויושבי ראש המחוזות יאושרו על ידי האסיפה הכללית כחברי וועד העמותה.
 • החליט ועד העמותה לפעול לפי סעיף 11 סעיף קטן ד' ומספר הסניפים במחוז עולה על אחד, יבחרו ועדי הסניפים במחוז באחד מיושבי ראש הסניפים כיושב ראש המחוז ונציגם בוועד העמותה.
 • אם בין שתי אסיפות כלליות של העמותה ייפתח סניף חדש וייבחר בו יושב ראש, יהיה יושב ראש זה חבר בוועד העמותה, כפוף לאמור בסעיפים קטנים ד' – ה' לעיל.


 1. תפקידים ותקופת הכהונה
  • כל נושאי התפקידים אשר ייבחרו או יאושרו על ידי האסיפה הכללית של העמותה יכהנו למשך שנתיים לפחות דהיינו מן האסיפה הכללית בה נבחרו עד האסיפה הכללית שתתקיים כעבור שנתיים לפחות.
  • חבר הוועד היוצא, יוכל להיבחר כחבר לוועד העמותה החדש ללא הגבלה, פרט ליושב ראש העמותה.
  • יושב ראש העמותה יוכל להיבחר לתפקיד פעם אחת נוספת כך שיכהן לא יותר משתי קדנציות רצופות.
   יושב ראש העמותה לשעבר יוכל להיבחר שוב לתפקיד בתנאי שבין תקופת כהונה אחת לשנייה תהיה הפסקה של קדנציה אחת בת שנתיים לפחות.
  • ועד העמותה יבחר מבין חבריו מזכיר כללי. בנוסף יבחר ועד העמותה גזבר שיהיה חבר ועד העמותה.
   ועד העמותה רשאי למנות מבין חבריו יושבי ראש של ועדות קבועות וועדות אד-הוק.

יושב ראש העמותה רשאי, באישור הוועד, לצרף לוועד 4 חברים נוספים, כנדרש על פי צרכי העמותה ומשימותיה. כחברים בוועדה יוכלו להתמנות חברי העמותה או מומחים לנושאים מסוימים שאינם חברים בעמותה. ועד העמותה רשאי להשתמש בוועדה כגוף מייעץ או להאציל לה סמכויות מסוימות בתחום פעילות הוועדה.

 

 • במקרה של העדרו מן הארץ של יושב ראש העמותה או אם נבצר ממנו על פי החלטתו להשתתף בישיבת ועד העמותה ימלא את מקומו אחד מן הסגנים לפי בחירתו ואם לא יבחר, לפי בחירת ועד העמותה.
 • יושב ראש העמותה רשאי להודיע בכתב על התפטרותו מכהונתו ולא ימשיך לכהן כיושב העמותה. כמו כן יוכל לחזור בו מהתפטרותו בכתב תוך 30 יום מתאריך מכתב ההתפטרות.
  במידה ולא חזר בו מהתפטרותו יתכנס ועד העמותה לבחירת יושב ראש זמני שיכהן עד האסיפה הכללית הבאה.
  במידה וההתפטרות איננה לאלתר יהיה יושב הראש רשאי להמשיך בכהונתו עד היום בו ההתפטרות תיכנס לתוקף.
 • במידה ויושב ראש העמותה יודיע על התפטרותו מתפקידו כיושב ראש מחוז/סניף יבחר הוועד באותו מחוז/סניף יושב ראש חדש מבין חבריו שיכהן עד האסיפה הכללית הקרובה של המחוז/הסניף. כאשר יושב ראש העמותה יסיים תפקידו כאמור בתקנון, יוכל להגיש מועמדות ולהיבחר מחדש ליושב ראש המחוז/הסניף על ידי האסיפה הכללית של המחוז/הסניף.
 • חבר ועד העמותה רשאי להודיע בכתב על התפטרותו מכהונתו ולא ימשיך לכהן כחבר ועד העמותה. כמו כן יוכל לחזור בו מהתפטרותו בכתב תוך 30 יום מתאריך מכתב ההתפטרות.

 

 • חברי ועד העמותה יודיעו מראש ליושב ראש העמותה על היעדרות מישיבות ועד העמותה והסיבה לכך. חבר ועד העמותה שייעדר מישיבות ועד העמותה, ללא הצדקה סבירה כפי שיקבע על ידי הועד, תקופה העולה על שלוש ישיבות ועד, לאחר שקיבל הזמנות לישיבות, יזמין אותו ועד העמותה לשימוע. אחרי השימוע רשאי ועד העמותה להחליט על הנ"ל כמי שהתפטר מתפקידו ויודיע לו על כך בכתב. במקרה זה רשאי ועד העמותה להחליט ולדרוש ממחוזו/סניפו למנות יושב ראש אחר תחתיו שיכהן עד האסיפה הכללית הבאה של המחוז/הסניף.
 1. מילוי מקום של חבר ועד העמותה
  נתפנה מקומו של חבר ועד העמותה, תסודר החלפתו כלהלן:

  • במקום יושב ראש של מחוז/סניף יבוא יושב ראש חדש שייבחר באותו מחוז /סניף על ידי ועד המחוז/הסניף ויכהן עד האסיפה הכללית הקרובה של המחוז/הסניף.
  • במקום יושב ראש ועדה ימנה ועד העמותה יושב ראש חדש מבין חברי ועד העמותה.
  • עד למינוי חבר מחליף, רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד העמותה לכל דבר ועניין.
 2. חובותיו של ועד העמותה וחבריו
  • ועד העמותה הוא הסמכות העליונה להתוויית פעילות העמותה, כפוף למטרות העמותה, תקנונהּ, והחלטות האסיפה הכללית.
  • חבר ועד העמותה יפעל לטובת העמותה במסגרת מטרותיה, בהתאם לתקנון שלה לכל דין ובהתאם להחלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית.

 

 1. פסול לכהונה
  לא יכהן כחבר ועד העמותה:

  • מי שאינו חבר בעמותה.
  • מי שנותן שירותים לעמותה בשכר.
  • קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
  • מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה על פי חוק העונשין או בעבירה אחרת שיש עימה קלון.
  • מי שוועד העמותה החליט ברוב קולות שהפר אחת מחובותיו לפי סעיף 14 סעיף קטן ב.
 2. סדרי עבודת ועד העמותה

ועד העמותה רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, סדר יומן, המניין הנדרש בהן ודרך ניהולן. ההסדרים שנקבעו יחייבו את כל חברי ועד עמותה, כולל יושב ראש העמותה.

 

 1. החלטות ועד העמותה
  • החלטות ועד העמותה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש העמותה להכריע. אם לא הכריע – ניתן לחזור על ההצבעה. אם הקולות שוב שקולים, ההצעה לא התקבלה.
  • לפי החלטת יושב ראש העמותה או הנהלתה, במקרים דחופים וחריגים, תוכל החלטת ועד העמותה להתקבל ברוב קולות בהצבעה טלפונית או אלקטרונית או בפקס. נשוא ההחלטה ומספר הקולות בעד, נגד ונמנעים יובאו לידיעת חברי ועד העמותה מיד בתום ההצבעה. בישיבתו הקרובה ירשמו בפרוטוקול.

 


 1. פרוטוקול
  ועד העמותה ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. לאחר כינוס כל ישיבה ישלח פרוטוקול לעיון לכל חברי הועד. אחרי תיקון לפי הצורך, יאושר הפרוטוקול בתחילת הישיבה הבאה.
 2. זכות הייצוג
  ועד העמותה רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, לחתום בשם העמותה על מסמכים ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימת שני מוסמכים בצרוף חותמת של העמותה יחייבו את העמותה.
 3. הנהלת העמותה
  • ועד העמותה יבחר מבין חבריו הנהלה אשר תנהל את ענייני העמותה השוטפים. בנושאים עקרוניים תגיש ההנהלה המלצותיה לאישור ועד העמותה.
  • ההנהלה תורכב מן החברים הבאים: יושב ראש העמותה, סגני יושב ראש העמותה, המזכ"ל ויושב ראש ועדת הכספים. יושב ראש העמותה רשאי, לפי שיקול דעתו, להזמין לישיבת ההנהלה חברים נוספים מוועד העמותה או אחרים לצורך דיון בנושא שעל סדר יומה. השתתפות חברים אלה תהיה ללא זכות הצבעה.

 

סימן ד': ועדת הביקורת

 1. הרכב הועדה ותחולת הוראות
  • מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה.
  • הוראות הסעיפים 15 עד 18 כולל, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.
  • יושב ראש ועדת הביקורת יוזמן לכל ישיבות ועד העמותה והנהלתה, אך ללא זכות הצבעה.

 

 • תפקידי ועדת הביקורת יהיו בהתאם לנקבע בחוק העמותות.

 

סימן ה': מחוזות/סניפים

 1. ארגון מחוזות/סניפים
  • ועד העמותה בלבד רשאי לארגן את חברי העמותה במחוזות/בסניפים על פי אזורי מגוריהם ולקבוע את גודלם ומספרם של המחוזות/הסניפים, בהתחשב בצרכי העמותה ותועלתה ולקבוע את סדרי ניהול ענייניהם.
  • מחוז/סניף יפעל בקרב חבריו על פי מטרות העמותה בענייני רווחה, איכות חיים, הפצת מידע על זכויות ניצולי השואה, הנצחת השואה והגבורה, תרבות, חינוך הנוער להעמקת מורשת השואה ולקחיה והפצת דעת ומחקר. כמו כן בגביית דמי חבר, איסוף תרומות ובכל פעילות אחרת בידיעת ועד העמותה ובתיאום עם הרשות המקומית שבתחומה מצוי המחוז/הסניף.

 

 • לפחות אחת לשנתיים יקיים מחוז/סניף אסיפה כללית ובמסגרתה יקיים בחירות ליושב ראש, סגנו/ממלא מקומו וחברים אחרים בוועד המחוז/הסניף ונציגים לאסיפה הכללית של העמותה במידה ויופעל סעיף 10 (אסיפת נציגים).
  הודעה על האסיפה, סדר יומה, מועדה, ומקום כינוסה, יהיה בחתימת יושב ראש ועד המחוז/הסניף וההודעה תישלח לחברי המחוז/הסניף לא יאוחר מ-10 ימים לפני כינוסה.
  המנין הדרוש לאסיפה הכללית של סניף/מחוז יהיה לפי האמור סעיף 8 ("מנין") לעיל.
  לאסיפה כללית של סניף/מחוז יוזמן נציג ההנהלה של העמותה, אך העדרו לא יפסול את חוקיות האסיפה הכללית.
 • חבר העמותה ששילם דמי חבר לשנה שקדמה לאסיפה הכללית, רשאי לבחור ולהיבחר לכל תפקיד בסניף/ מחוז או במסגרת העמותה, פרט ישירות לוועד העמותה.
  חבר חדש ששלם דמי חבר לאותה שנה זכאי לבחור ולהיבחר לכל תפקיד בסניף/ מחוז או במסגרת העמותה, פרט ישירות לוועד העמותה.
 • ועד מחוז/סניף ימנה שלושה חברים לפחות והם יושב ראש וסגן יושב ראש שייבחרו על ידי האסיפה הכללית של המחוז/הסניף וגזבר שייבחר על ידי ועד המחוז/הסניף מבין חבריו.
 • במקרה של העדרו מן הארץ של יושב ראש המחוז/הסניף או אם נבצר ממנו על פי החלטתו להשתתף בישיבת ועד המחוז/הסניף ימלא סגנו את מקומו.
 • אם לקראת האסיפה הכללית של העמותה יידרש המחוז/הסניף להוסיף נציגים נוספים או להחליף נציגים בגלל מצב בריאות, פטירה וכדו', הם יבחרו על ידי ועד המחוז/הסניף מתוך חברי המחוז/הסניף ששילמו דמי חבר לשנה שקדמה לאסיפה הכללית והודעה על בחירתם תישלח לועד העמותה.
 • באסיפה הכללית של מחוז/סניף ירשם פרוטוקול על ידי יושב ראש ועד המחוז/הסניף או מי שמונה על ידו ובו ירשמו בכל הצבעה הנושא ומספר הקולות בעד, נגד ונמנעים. הפרוטוקול

ייחתם על ידי יושב ראש ועד המחוז/הסניף ויישלח ליו"ר העמותה וליו"ר ועדת הביקורת.
 

 

 • ישיבות ועד מחוז/סניף יתקיימו אחת ל – 3 חודשים לפחות. לאחר הישיבה יועבר הפרוטוקול לעיון כל חברי הועד. אחרי תיקון לפי הצורך, יאושר הפרוטוקול בתחילת הישיבה הבאה.
  הפרוטוקול יישלח ליושב ראש העמותה ויושב ראש ועדת הביקורת.

 

 • יושב ראש העמותה רשאי לזמן בכל עת אסיפה כללית של חברי מחוז/סניף, אם לבחירת ועד מחוז/סניף חדש, ואם למטרה אחרת, אם החליט ועד העמותה כי מן הראוי לעשות כן.
  כמו כן יש לכנס בכל עת אסיפה כללית של מחוז/סניף שלא מן המניין לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או רבע מכלל חברי המחוז/הסניף הזכאים להשתתף באסיפה הכללית.
 • יושב ראש העמותה, באישור ועד העמותה, רשאי למנות לתקופת מעבר יושב ראש ועד מחוז/סניף, אם סבר כי הנסיבות מחייבות זאת.
 • הפעילות המנהלית והכספית של מחוז/סניף, לרבות פתיחת חשבון בנק של מחוז/סניף, תנוהל באישור ובפיקוח של ועד העמותה. בנושאים בהם ועד העמותה יראה צורך, יבקש חוות דעת מאת היועץ המשפטי ו/או מרואה החשבון של העמותה ובכל הנוגע לרשות המקומית – בשיתוף עימה.
 • ועד העמותה רשאי להסמיך אחד ממורשי החתימה של העמותה, וכן יושב ראש מחוז/סניף וכן אחד מבין חברי ועד מחוז/סניף (רצוי גזבר) לחתום בשם מחוז/סניף על מסמכים ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו, לרבות ניהול חשבון בנק אם ייפתח כזה באישור ועד העמותה. חתימת שני מוסמכים בצרוף חותמת של המחוז/הסניף יחייבו את המחוז/הסניף.
 1. תוקף התקנון
  התקנון יכנס לתוקף לאחר אישור האסיפה הכללית ומתאריך אישור התקנון ע"י רשם העמותות.

 

 1. נכסים
 • נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרותיה ולא לחלוקה של רווחים או טובות הנאה כלשהן בין חבריה.
 • פורקה העמותה על פי הסעיפים המתאימים בחוק העמותות, יעברו נכסיה לידי מוסד ציבורי כמשמעו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, והוא בעל מטרות זהות או דומות למטרותיה.
 1. שם העמותה
  שם העמותה יהיה: יש – ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל (ע"ר)

YESH – CHILDREN AND ORPHANS HOLOCAUST SURVIVORS IN ISRAEL (R”A)

 

 

תפקיד שם חתימה תאריך
יו"ר העמותה

 

     
סגן יו"ר העמותה